ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ

ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ

ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂದರೇನು? ಸಸ್ಯಗಳ ಹಸಿರು ಎಲೆ, ಎಲೆಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು ಇವುಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆದು,...